French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

BODYWRITING

Bodywriting to po??czenie graffiti i bodypaintingu, czyli malowanie graffiti na ludzkim ciele. Jednak istnieje kilka ró?nic jak i podobie?stw, na które trzeba by zwróci? uwag?.

Bodywriting jest ?ci?le zwi?zane z kultur? graffiti, poniewa? jednym i drugim zajmuj? si? ci sami arty?ci. Natomiast zwi?zek bodywriting z bodypainting jest oczywisty, obydwie dziedziny ??czy cia?o, na którym jest malowane graffiti. Oczywi?cie zmieniaj? si? tak?e narz?dzia wykonywania pracy. Niedopuszczalne jest by kto? u?ywa? farb w sprayu na ludzkim ciele. Do tego celu stosuje si? specjalistyczne farby, te same, co przeznaczone do bodypaintingu lub specjalne, nietoksyczne markery.

Warto tak?e zwróci? uwag? na to, ?e w bodywriting spotykamy si? jedynie z malowaniem cia? kobiet, poniewa? w wi?kszo?ci arty?ci graffiti s? p?ci m?skiej. Dlatego te? w bodywritting s?usznie mo?na si? doszukiwa? odrobiny erotycznego zabarwienia tego rodzaju sztuki. Jednak grzechem by?oby porównywanie sztuki graffiti do bran?y erotycznej. Sztuka nadal pozostaje sztuk?.
Bodywriting ma zastosowanie czysto artystyczne, cho? mo?e by? tak?e wykorzystane do promocji ró?nych firm i produktów. Tematyka graffiti jest na czasie i ch?tnie wybierana przez m?odzie?. Czasami te? ci??ko wyznaczy? granic? mi?dzy bodywriting a bodypainting, dlatego funkcje tych dwóch styli pokrywaj? si? i uzupe?niaj? na wzajem.

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.