French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

PIGMALION

 

 

Nazwa Pigmalion pochodzi z mitologii i ze sztuki, któr? napisa? George Bernard Shaw.

Pigmalion by? królem Cypru oraz zapalonym rze?biarzem. Pewnego razu opieraj?c si? na pi?knych kszta?tach Afrodyty wyrze?bi? idealn? kobiet?. Pos?g by? tak perfekcyjny, ?e rze?biarz zakocha? si? w nim. Afrodyta, na pro?b? artysty o?ywi?a rze?b?, która jako Galatea zosta?a ?on? Pigmaliona.

George Bernard Shaw by? irlandzkim dramaturgiem i krytykiem. Otrzyma? nagrod? Nobla w dziedzinie literatury za rok 1925. Jego dzie?o „Pigmalion” zosta?o stworzone w 1914 roku, które sta?o si? musicalem na Broadwayu pt. „My Fair Lady” w 1956 roku.

 

Dlaczego „Les Pygmalions”?

Mit o Pigmalionie pasjonuje artystów od wieków. W ko?cu, Pigmalion jest rze?biarzem, a rze?biarstwo w antycznej Grecji jest sztuk? najbardziej zbli?on? do rzeczywisto?ci, poniewa? odtwarza w trój wymiarze jaki? pomys? lub jak?? osob?. Jest to sztuka, która si?ga perfekcji.

Pigmalion stworzy? kobiet?, która sta?a si? ?ywa. Osi?gn?? wi?c to, czego pragn? wszyscy arty?ci: o?ywi? swoj? dzie?o.

Mit o Pigmalionie jest wsz?dzie tam, gdzie mamy stwórc? oraz stworzenie. Pigmalion nie jest tylko zwyk?ym artyst?, jest kim?, kto naznacza w swoim stworzeniu w?asn? wizj? ?wiata oraz perfekcji. W?a?nie dlatego zupe?nie naturalnie wybrali?my Pigmaliona, jako inspiracj? i wzór do na?ladowania. Jeste?my jak Pigmalion!

 

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.