French (Fr)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

MAKE UP
Keine Übersetzungen vorhanden.

Na wiza? sk?ada si? makija?, zabiegi piel?gnacyjne i stylizacja w?osów, piel?gnacja d?oni, stóp i twarzy.
Wiza? rozwija? si? w pocz?tkach XX w., kiedy produkty kosmetyczne sta?y si? szeroko dost?pne.
Po I wojnie ?wiatowej makija? wszed? na sta?e do niezb?dnych czynno?ci kobiety. 
Wiza? pocz?tkowo zwi?zany by? ze ?wiatem mody i show biznesu. 
Dzi? wiza? sta? si? nie tylko elementem pokazów mody, ale i powszechn? metod? upi?kszania.

- Makija? dzienny: Szybki, subtelny makija?, podkre?laj?cy walory urody, w delikatny sposób wydobywa pi?kno. Praktycznie niewidoczny makija?, ale tylko na pierwszy rzut oka

- Makija? wieczorowy / okazjonalny: Ten makija? jest ?wietna okazja, by pobawi? si? kolorami, cieniami, jak i wszelkiego rodzaju sposobami, które dadz? nam efekt po?ysku i blasku. Zalet? tego rodzaju makija?u jest dowolno?? jego wykonania, uzale?niona jedynie od stylu imprezy lub indywidualnych pomys?ów i preferencji kobiety.

- Makija? ?lubny: Makija? ?lubny jest makija?em wyj?tkowym. Ka?da Panna M?oda chce wygl?da? w dniu swojego ?lubu pi?knie i niepowtarzalnie. Makija? musi wytrzyma? na twarzy niekiedy ca?y dzie? lub nawet d?u?ej i musi by? wykonany perfekcyjnie pod wzgl?dem technicznym.

-  Makija? ekstrawagancki

- Analiza kolorystyczna: Analiza kolorystyczna to ?wiadomo?? barwy, pewno?? w wyborze w?asnego, indywidualnego stylu oraz znajomo?? optymalnych kolorów dla naszego typu urody. Znajomo?? swojego typu kolorystycznego daje nam, bowiem przewag? podczas spotka?, negocjacji, czy s?u?bowych eventów.

- Analiza cery: Ta analiza, pomo?e w dok?adnym okre?leniu rodzaju cery i jej aktualnych potrzeb. Dzi?ki temu mo?esz zorientowa? si?, czy np. krem, który zamierzasz kupi?, b?dzie dla ciebie odpowiedni.

- Peeling i maseczka: Peeling i maseczki, to dwa kroki do szybkiej poprawy wygl?du skóry twarzy. Peeling (ró?ny wed?ug typu cera) g??boko oczyszcza i wyg?adza skór?. Maseczka na?o?ona na twarz skutecznie nawil?a j? i od?ywia sprawiaj?c, ?e cera staje si? idealnie czysta i g?adka.

- Farbowanie henn? brwi i rz?s: Farbowanie brwi i rz?s podkre?la urod? oka i twarzy. Henna rz?s i brwi sprawia, ?e oczy staj? si? wyra?niejsze, ?adnie podkre?lone i nie trzeba codziennie malowa? ich tuszem. Posiadam bogat? palet? odcieni br?zu, grafitu, szafiru oraz kolor czarny. Mo?na je tak?e ze sob? miesza? i otrzyma? taki kolor, który najbardziej b?dzie pasowa? do naturalnej urody.

- Regulacja brwi: Regulacj? brwi jest potrzebny ?eby wymodelowa? lini? brwi, aby idealnie pasowa?a do kszta?tu twarzy.

- Depilacja woskiem: Depilacja woskiem pozwala na usuwanie ow?osienia na d?u?szy okres czasu. Depilacja t? metod? usuwa ?odyg? w?osa pozostawiaj?c nienaruszony korze?. Stosowanie wosku pozwala depilowa? wszystkie cz??ci cia?a i daje znakomite efekty.

 
Photo des acrobates par Sebastian Gora.